vzw FIAC-Horizon is een erkende Vlaamse interlandelijke adoptiedienst die bemiddelt voor de plaatsing van buitenlandse adoptiekinderen, afkomstig van de volgende herkomstlanden: Chili, de Filippijnen, Thailand en Zuid-Afrika. Bemiddelingen voor de herkomstlanden Honduras, Bulgarije en Peru bevinden zich in een opstartfase.

Indien ouders niet in staat zijn om voor hun kind te zorgen, wordt in de eerste plaats getracht een geschikte oplossing te vinden voor het kind in eigen omgeving of eigen land. Opvang door familieleden of binnenlandse adoptie krijgt altijd voorrang. Ook voor kinderen waarvan de ouders of familie onbekend zijn, wordt eerst in eigen land naar mogelijkheden gezocht. vzw FIAC-Horizon juicht deze evolutie toe, gezien we van mening zijn dat dit in het belang van het kind is. Tenslotte moet interlandelijke adoptie steeds een noodoplossing zijn.

Geïnteresseerde kandidaat-adoptanten dienen de eerste stap tot een adoptieprocedure te melden bij het VCA, Agentschap Opgroeien.

vzw FIAC-Horizon tracht de informatie op deze site up-to-date te houden. Het is niet mogelijk elke wijziging onmiddellijk aan te brengen, zodat wij hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. In geval van twijfel kunt u ons per e-mail om toelichting of bevestiging vragen.

Update van onderstaand bericht van 16 oktober 2023:

 

Resultaat van de adviescommissie: 

 

De kennisgeving van de adviescommissie WVG, kamer Welzijnsvoorzieningen kwam op 9 november 2023 toe op onze adoptiedienst.  De commissie “is van oordeel dat, ook gelet op het ‘unieke’ belang van deze erkenningsprocedure, de gevolgde werkwijze onvoldoende nauwkeurig is onderbouwd en uitgewerkt, en verklaart om die reden het bezwaar gegrond”.

Dit maakt dat het dossier naar de bevoegde minister, mevrouw Hilde Crevits, gaat. Zij zal initiatief nemen over het verdere vervolg. We houden jullie daarvan op de hoogte.

 

het Bestuur en team van VIA vzw

 

---------

 

Update van onderstaand bericht van 19 juni 2023:


Op 16/10/2023 ontving VIA vzw volgend bericht van de voorzitter van de adviescommissie voor voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ivm het bezwaar tegen beslissing tot weigering erkenning als dienst voor interlandelijke adoptie:

 

Het bezwaar tegen de beslissing van het agentschap Opgroeien tot weigering van de erkenning als
dienst voor interlandelijke adoptie kwam voor tijdens de zitting van de Adviescommissie voor
voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin op 4 oktober 2023.
Overeenkomstig artikel 12, § 1, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013
betreffende de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en
(Kandidaat-)pleegouders, werd door de voorzitter van voornoemde commissie besloten om de behandeltermijn van 75 dagen te verlengen met 30 dagen, tot in totaal (maximaal) 105 dagen, gelet op de noodzaak aan een verdere beraadslaging.


Concreet betekent dit dat de adviescommissie uiterlijk op 18/11/23 haar beslissing zal nemen.


---------

 

We kregen de uitkomst van de selectieprocedure voor de enige vergunde adoptiedienst. VCA communiceerde het voornemen van de beslissing om de erkenning te verlenen aan vzw HKM en het voornemen om de erkenning te weigeren aan VIA vzw. Deze voornemens worden van rechtswege omgezet in een definitieve beslissing als er geen bezwaar wordt ingediend.  We nemen kennis van de beslissing van de overheid. Het VCA zal hierover zelf communiceren.

 

VIA vzw -de fusie vzw van ROH en FIAC- gaat in beroep tegen het voornemen van het Agentschap Opgroeien om haar niet te erkennen als interlandelijke adoptiedienst. Daartoe heeft VIA vzw op 18 juli een bezwaarschrift ingediend.

De bevoegde entiteit, het Vlaamse Centrum voor Adoptie, krijgt nu 15 dagen tijd om te beoordelen of het bezwaar van VIA vzw ontvankelijk is. Zo ja, dan wordt het dossier overgemaakt aan de ‘adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.’  Deze commissie heeft daarna 75 dagen de tijd om een advies uit te brengen over de erkenning.

VIA is enorm dankbaar voor alle hartverwarmende steun die zij de voorbije periode vanuit vele hoeken kreeg. Dat helpt om gemotiveerd en in het belang van de kinderen, alle (kandidaat)adoptanten en geadopteerden gestaag verder te werken.  We blijven ons uiterste best doen om voor ieder van jullie het aanspreekpunt te zijn.  
Op 4 juli gaf het VCA jullie toelichting bij de overgangsmaatregelen. 
Mochten jullie vragen hebben, bel of mail ons dan gerust.

In het belang van de sereniteit die adoptiekinderen en ouders nodig hebben zal VIA vzw verder geen commentaar leveren tot er eventueel een verdere procedurestap wordt gezet.

 

Bedankt voor jullie begrip.


het Bestuur en team van VIA vzw