Follow-up en nazorg

Via de nazorg tracht een adoptiedienst de eerste hechting en integratie in het nieuwe gezin te begeleiden en dit vertrekkende vanuit persoonlijk contact. Het adoptiegezin is vertrouwd met deze mensen en adoptiedienst. Onze adoptiedienst wil de eerste periode dat het adoptiekind in zijn nieuwe gezin woont, een vast aanbod van begeleiding aanbieden.

Welkomstgesprek

De adoptanten en het nieuwe adoptiekind worden kort na aankomst uitgenodigd voor een welkomstgesprek om zo het nazorgprogramma te starten snel na de aankomst. Het geeft mogelijkheden om de evolutie van het hechtingsproces van nabij op te volgen.
Het welkomstgesprek is een uitgebreid gesprek waarin vooral aandacht gaat naar ervaringen tijdens de reis, de overdracht, de eerste contacten,… De eerste nazorg wordt grondig toegelicht (nazorgrapporten, huisbezoeken, Video Interactie Begeleiding)

Huisbezoeken

De adoptiedienst heeft professionele medewerkers in dienst die deel uitmaken van de dagelijkse werking en die de nazorg verzorgen. Gedurende het eerste jaar na aankomst brengen ze huisbezoeken aan het gezin. De nazorgmedewerker, die bij voorkeur de plaatsing heeft begeleid en het gezin dus reeds kent, brengt bezoeken aan het kind en zijn nieuwe ouders.
Doel hiervan is het opvolgen van de eerste integratie en hechting in het nieuwe gezin, ondersteuning bieden aan het nieuwe gezinssysteem. De nazorgmedewerkers helpen de nieuwe ouders bepaalde gedragingen en situaties te plaatsen en te bekijken in de context van aanpassing (cultureel, sociaal, emotioneel) om een ingroei van het kind in het gezin te bevorderen. Ze starten vanuit een ondersteunende begeleiding. Vaste elementen van begeleiding en opvolging zijn: de hechting en integratie in het gezin en de familie, de psycho-sociale en motorische ontwikkeling van het kind, het opnemen van de ouderrol en opvoedingsondersteuning.

FIAC voorziet in alle adoptiegezinnen een aanbod van Video-Interactiebegeleiding (VIB), een specifieke methodiek voor het opvolgen en begeleiden van de eerste hechting. VIB wordt geïntegreerd tijdens de huisbezoeken.

Follow-up rapporten

Afhankelijk van de vereisten van het herkomstland, verschilt de frequentie van het verzenden van de verplichte follow-up vragenlijsten. De adoptieouders vullen hiertoe vragenlijsten in die de basis vormen voor een follow-up verslag. In een follow-up verslag wordt de aanpassing en ingroei in het gezin, de ontwikkeling van het kind beschreven. De nazorgmedewerkers maken dit verslag op en contacteren de families bij onduidelijkheden. De follow-up verslagen worden vertaald, indien nodig gelegaliseerd en verzonden naar het herkomstland.

Vanaf 2020 biedt onze adoptiedienst extra begeleiding aan na het basisaanbod Nazorg

Meer info