Verlenging geschiktheidsvonnis

Procedure voor verlenging van een geschiktheidsvonnis

(zie ook de toelichting op de website van Kind en Gezin)


Een geschiktheidsvonnis is 4 jaar geldig.
Kandidaten die geen adoptie konden afronden binnen de geldigheidsperiode van 4 jaar kunnen een verlenging met 2 jaar aanvragen. Dit kan alleen als zij een bemiddelingscontract met een erkende dienst kunnen voorleggen of een goedkeuring van hun zelfstandig adoptiekanaal kunnen voorleggen.

De procedure is als volgt:

 • De kandidaat-adoptant dient, ten vroegste 5 maanden voor het vervallen van zijn vonnis en ten laatste op de laatste dag van de geldigheid, een verzoekschrift in bij de jeugdrechtbank die het geschiktheidsvonnis uitsprak. In dit verzoekschrift moet de adoptant vermelden dat ze de procedure wenst verder te zetten. Bij het verzoekschrift dient hij/zij een kopie van de bemiddelingsovereenkomst met een adoptiedienst te voegen of een kopie van de goedkeuring van het kanaalonderzoek voor een zelfstandige adoptie, bij te voegen.
 • Een kopie van dit verzoekschrift en een attest van gezinssamenstelling bezorgen de kandidaat-adoptanten tegelijkertijd aan het VCA.
 • De griffie van de jeugdrechtbank vraagt bij het VCA een gemotiveerd attest. Dit attest verklaart of de situatie van de kandidaat-adoptant veranderd is en of er dus een actualisatie van het maatschappelijk onderzoek nodig is of net niet.
 • Het Vlaams Centrum voor Adoptie baseert zich voor dit attest op drie elementen:
 1. gezinssamenstelling
 2. een vragenlijst ingevuld door de kandidaat-adoptant
 3. Aan de adoptiedienst worden gevraagd of zij weet hebben van wijzigingen op het vlak van de zorgvraag van de al aanwezige kinderen, in het gezinsfunctioneren, de partnerrelatie. Daarnaast wordt hen gevraagd naar de invloed van de wachttijd op het functioneren van de kandidaat-adoptanten en hun adoptiemotivatie en naar het kindprofiel (bij zelfstandige adoptie, worden deze vragen door het VCA beantwoord).

  Het VCA heeft 1 maand tijd om het attest te bezorgen aan de rechtbank.
 • Als uit één van deze elementen blijkt dat de situatie van de kandidaat-adoptanten zo veranderd is, dat dit invloed kan hebben op hun geschiktheid, dan wordt onmiddellijk een actualisatie van het maatschappelijk onderzoek opgestart. De rechtbank wordt hierover ingelicht.
 • Als blijkt dat er geen wijzigingen zijn dat wordt dit zo geattesteerd aan de jeugdrechtbank. De jeugdrechtbank kan dan het geschiktheidsvonnis automatisch met 2 jaar verlengen.
 • Als de kandidaat-adoptant de vragenlijst niet tijdig terugstuurt, dan heeft het VCA onvoldoende informatie om te attesteren dat er geen wijzigingen zijn en wordt een actualisatie van het maatschappelijk onderzoek opgestart.
 • De actualisatie wordt in principe uitgevoerd door dezelfde dienst voor maatschappelijk onderzoek als bij het eerste onderzoek en bestaat uit minstens 2 gesprekken. De actualisering van het verslag bevat een evaluatie van de huidige situatie van de adoptant(en) die een impact kan hebben op de geschiktheid om te adopteren. Het is dus mogelijk dat omwille van een gewijzigde context, de geschiktheid niet positief geadviseerd wordt en de rechtbank beslist het geschiktheidsvonnis niet te verlengen.
 • De actualisatie van het verslag wordt via het VCA aan de jeugdrechtbank bezorgd (met kopie aan de kandidaat-adoptanten) waarna de kandidaten worden opgeroepen door de jeugdrechtbank. Na de zitting op de rechtbank spreekt de jeugdrechter zich uit over de verlenging van de termijn van geschiktheid.
 • Bij een positief vonnis wordt de geldigheidsduur van het geschiktheidsvonnis met 2 jaar verlengd.
 • Als er op het tijdstip van de zitting reeds een kind werd voorgesteld aan en aanvaard door de kandidaat-adoptanten, dan kan de kandidaat-adoptant vragen aan de rechtbank om te bepalen dat het vonnis geldig blijft tot aan de uitspraak van de adoptie.
 • De kandidaat-adoptanten kunnen, in het kader van eenzelfde adoptieprocedure, opeenvolgende verzoeken indienen tot verlenging met 2 jaar van de geldigheid van hun geschiktheidsvonnis.