Adoptietraject

Januari 2022: er is onmiddellijke opstart mogelijk (5 open plaatsen voor proefdossier)

 

Kindprofielen

Kinderen beschikbaar voor interlandelijke adoptie zijn tussen 2 en 16 jaar oud. 

Kinderen tussen 1 en 6 jaar oud met een (klein) aandachtspunt. Of gezonde kinderen vanaf 6 jaar oud. 

Siblings uit Peru hebben minder nood aan plaatsing via interlandelijke adoptie.

Voor het herkomstland Peru is er een aparte lijst voor kinderen met speciale zorgbehoeften (Ángeles en espera’). Deze bestaat uit kinderen die moeilijker te plaatsen zijn, zoals kinderen met kleine en grote medische speciale behoeften, kinderen van 5 jaar en ouder en broers en zussen (sibling).

 

Voorwaarden voor kandidaat-adoptanten

 

Leeftijd adoptieouders Min. 25j en max. 52j oud
Min. 18 jaar ouder dan het te adopteren kind.
Huwelijk KA moeten min. 2 jaar gehuwd zijn.
Samenwonenden Huwelijk is voorwaarde
Alleenstaanden Alleenstaanden kunnen adopteren als ze ouder zijn dan 30 jaar en jonger zijn dan 45 jaar.
Alleenstaanden, gescheiden of weduwen(naars) met kinderen, krijgen het voorstel om kinderen van ouder dan 6 jaar te adopteren.
Aantal kinderen in het gezin Een reeds aanwezig adoptie/biologisch kind wordt aanvaard.
KA die 2 of meer kinderen hebben, zullen kinderen ouder dan 5 jaar voorgesteld krijgen of een kind met special needs.
Afreis 8 weken ter plaatse
Bijkomende voorwaarden - KA moeten een opleiding hebben genoten en moeten minimum het volledige secundaire onderwijs hebben afgewerkt.
- Buitenlandse KA moeten minstens 30 dagen in Peru verblijven.
- Er zijn selectiecriteria voor het adopteren van een kind van een bepaalde leeftijd:
KA tussen 25 en 43 jaar: 0 – 3 jaar
KA tussen 43 en 51 jaar: 3 – 4 jaar
KA tussen 51 en 55 jaar: vanaf 5 jaar
Alleenstaanden: vanaf 6 jaar

Wachttijd

Geschat tussen 2 à 3,5 jaar.

 

Procedure

Na intake en definitieve opstart voor Peru bij FIAC-Horizon worden de adoptieouders begeleid bij het samenstellen van het adoptiedossier. 
Wanneer alle documenten in het dossier verzameld werden en de nodige legalisaties werden aangebracht bezorgen de KA het volledige dossier aan onze adoptiedienst.  FIAC zorgt voor de vertaling en verstuurt het dossier naar onze advocaat ter plaatse die het dossier indient bij de ‘Mesa de Partes’ van het ‘Direction General de Adopciones’ (DGA) van de MIMP.

Het eerste is de evaluatie van de geschiktheid van de aanvragers. Als de beoordeling positief is, geeft de DGA een verklaring van geschiktheid af, die 3 jaar geldig is en dewelke voor een gelijke periode kan worden verlengd via een officieel verzoek tot 30 dagen voor de vervaldatum.
Zodra het aanvraagformulier en het dossier is geregistreerd en de adoptieouders op de wachtlijst worden toegevoegd is er een matching mogelijk.

De DGA heeft een register van kinderen die gekwalificeerd zijn voor een prioriteitsadoptie. Dat register wordt maandelijks bijgewerkt en gecommuniceerd aan de organismen die bij de MIMP zijn geregistreerd.
Kandidaat-adoptanten (KA) of hun adoptiedienst kunnen een verzoek indienen tot inzage van de persoonlijke gegevens van de kinderen.
Zodra er een kind wordt weerhouden, wordt het adoptieverzoek ingediend bij de DGA.
Het Interdisciplinaire Team van MIMP stelt het adoptievoorstel (verzoek) voor aan de Adoptieraad – Comitea de Adopciones (CA).

Toewijzing: De MIMP- Adoptieraad doet een kindvoorstel en stuurt dit voorstel naar de adoptiedienst. De dienst bespreekt dit voorstel in het Interdisciplinair Team en stuurt het ter goedkeuring naar het Vlaams Centrum voor Adoptie. Vervolgens worden de adoptanten uitgenodigd voor een toewijzingsgesprek.
De KA hebben een periode van 5 dagen om hun aanvaarding kenbaar te maken.

Tijdspanne tussen de instemming van de kandidaten en het vertrek  van de kandidaat- adoptanten naar Peru: tussen anderhalf en twee maanden

Met het oog op de adoptie bereidt de DGA het kind voor op de fasen van gezinsintegratie:  empathiefase en pre-adoptieve pleegfase.
Vóór het begin van de fasen van gezinsintegratie moeten kandidaat-adoptanten de Continuïteitsovereenkomst ter goedkeuring voorleggen aan de DGA, zoals vereist door het Verdrag betreffende de bescherming van kinderen en samenwerking op het gebied van Interlandelijke Adoptie.
Vanaf dat moment coördineert de DGA met de kandidaat- adoptanten de interviews en bijeenkomsten van de empathiefase wat betreft de voorstelling van het kind aan de kandidaat- adoptanten.
Zodra het dossier is goedgekeurd door de Centrale Autoriteit, begint de adoptieprocedure in aanwezigheid van de adoptanten.

Het gespecialiseerd personeel van het adoptiebureau van MIMP woont de (eerste) ontmoeting tussen het kind met de KA bij en stelt een eerste rapport op. (Het is een rapport op de eerste stap i.v.m. de band van het kind met de nieuwe ouders).
• Als de rapportage van de empathiefase gunstig is, deelt de DVA de toewijzing van het kind mee en gaat verder met de volgende fase, namelijk de fase van pre- adoptieve pleegzorg: kandidaat- adoptanten krijgen het kind onder hun hoede. Deze periode kan tot 15 dagen duren. Het personeel van het adoptiebureau bezoekt het kind tijdens de pre-adoptieve pleegplaatsing en stelt een rapport op waarin wordt aangegeven of er voldoende overeenstemming is tussen de adoptiekandidaten en het kind.
• Als het empathierapport ongunstig is, heeft de DGA-de mogelijkheid om de procedure te stoppen (plaatsing herroepen) en beslist DGA of de KA terugkeren naar de wachtlijst (als daar goede redenen voor zijn). Tegen dat besluit is geen beroep mogelijk.
Tijdsspanne van de empathiefase :3/4 dagen maar kan per regio verschillen

Als alles gunstig verloopt, is de adoptie een feit. De adoptie is dus een Civiele Beslissing van de bevoegde DGA.

Als het rapport van de pre-adoptieve aanmoedigingsfase gunstig is, geeft de DGA de resolutie uit waarin de adoptie wordt goedgekeurd en deelt deze mee aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand dewelke de nieuwe geboorteakte registreert en de oorspronkelijke akte ongeldig maakt.
Als de melding van de fase van pre-adoptieve pleegzorg ongunstig is, annuleert de DGA de afspraak met de Burgerlijke Stand. Dit kan zelfs gebeuren vóór het verstrijken van de periode van 15 dagen.

De emigratieprocedure:
• De adoptie wordt geregistreerd in het Nationaal Register van Adopties. Zowel de gegevens van de adoptanten als hun namen, hun burgerlijke staat, hun nationaliteit en hun adres, alsook de naam van de buitenlandse adoptiedienst die is tussengekomen, worden geregistreerd.
• Het paspoort en het visum van het kind worden afgegeven voor toegang tot België. Als het kind een Belgisch paspoort heeft en met beide adoptieouders reist, heeft hij geen notarisvergunning nodig.
• Als het kind uit Peru vertrekt met slechts één van de adoptieouders omdat de andere ouder al eerder is moeten vertrekken, moeten de adoptanten een notariële machtiging hebben die is ondertekend door de ouder die eerder naar België is afgereisd.
• Het visum voor het kind wordt aangevraagd bij de Belgische ambassade in Lima, samen met de presentatie van de adoptiedocumenten die per diplomatieke fax naar het Belgische Federale Ministerie van Justitie worden gestuurd voor de voorlopige erkenning van de adoptie.
De tijdsduur hangt af van de snelheid waarmee de vereiste documenten worden geleverd en de tijdspanne die DGA neemt bij het nemen van een beslissing voor elke fase van de procedure.

Verblijf ter plaatse in totaal: 8 weken inclusief de erkenningsprocedure die vanuit België wordt gevoerd.