Adoptietraject

Januari 2022:

Het quotum voor 2023 is 0. Er is alleen opstartmogelijkheid voor aanvraagdossiers met een openheid voor kinderen ouder dan 4 jaar en/of openheid voor fysieke of medische aandachtspunten

 

Kindprofielen

Vanaf 11 maanden tot 8 jaar en ouder.

Kinderen vanuit Thailand betreft:

 • vondelingen en verlaten kinderen
 • kinderen afgestaan door biologische ouder(s)/verwanten
 • special need kinderen
 • siblings

 

Voorwaarden voor kandidaat-adoptanten

Leeftijd adoptieouders 
 • beiden min. 25 jaar
 • Kandidaat-adoptanten jonger dan 40 jaar oud kunnen openstaan voor een jonger kind.
 • Thailand houdt rekening met max. 40 à 45 jaar leeftijdsverschil tussen de kandidaat-adoptanten en het adoptiekind. 
 • Thailand beschouwt kinderen vanaf 4.5 jaar als special need.
 • Kandidaat-adoptanten die 40 jaar of ouder zijn, wordt vanuit Thailand gevraagd open te staan voor een kind vanaf 4.5 jaar of special needs. 
 • Indien een leeftijdsverschil van meer dan 15-20 jaar tussen beide kandidaat-adoptanten, moet deze mogelijkheid voor bemiddeling eerst worden nagevraagd bij Thailand. 
Huwelijk Gehuwd zijn is een voorwaarde, koppels dienen ten minste 2 jaar gehuwd te zijn. Enkel heterokoppels komen in aanmerking.
Samenwonenden Komen niet in aanmerking.
Alleenstaande vrouwen wordt case to case besproken.
Aantal kinderen in het gezin 

maximum 2. Indien 2 of meer kinderen reeds aanwezig vraagt Thailand open te staan voor een kind met special needs. 

De Thaise autoriteit kan bij matching voorrang geven aan kinderloze echtparen.

Afreis 14 dagen verblijf ter plaatse indien in de buurt van Bangkok, 17 dagen indien andere provincie
Werkpraktijken
 • 2 jaar leeftijdsverschil tussen adoptiekind en jongste kind in het gezin
 • Indien KA beschikken over formele stukken met inhoudelijke punten die hun adoptie-aanvraag mogelijks negatief beinvloeden in het gekozen herkomstland, zullen deze punten worden voorgelegd aan de contactpersoon/organisatie met het oog op het uitsluiten/minimaliseren van bemiddelingsproblemen.
 • Indien betrokken geweest in criminele activiteiten ed. zal Thailand de kandidatuur niet overwegen. 
 • Thailand hecht veel belang aan de levensstijl van de kandidaat-adoptanten. 
 • Kandidaat-adoptanten verkeren in goede psychische en fysieke gezondheid. 

Wachttijd

Met wachttijd wordt bedoeld: de tijd tussen het verzenden van het aanvraagdossier naar het herkomstland en een kindvoorstel.

De wachttijd voor Thailand bedraagt 3 à 3,5 jaar.

 

Procedure

Het Ministerie van Social Development and Welfare regelt de nationale en internationale adopties in Thailand. FIAC werkt met het Child Adoption Center in Thailand.

Een adoptiebemiddeling vanuit het herkomstland Thailand verloopt in de regel als volgt:

 • Kandidaat-adoptieouders verzamelen de nodige documenten voor het aanmaken van een aanvraagdossier en onder begeleiding van de dossierbeheerder wordt alles klaargemaakt om verstuurd te worden naar het Child Adoption Center in Thailand.
 • Na de verzending van het dossier komen kandidaat-adoptieouders op de wachtlijst terecht.
 • FIAC ontvangt de kindstudie. Een kindstudie bevat informatie over de sociale context van het te plaatsen kind, een medisch verslag en een foto.
 • Volgens de richtlijnen van de Vlaamse Centrale Autoriteit, Kind en Gezin, wordt de formele goedkeuring van de toewijzing afgewacht vooraleer de kandidaat-adoptieouders op de hoogte worden gebracht van de toewijzing.
 • De nazorgmedewerker stelt de kindstudie voor aan de kandidaat-adoptanten, dit is een belangrijk moment in het adoptieproces. Voor 't eerst komt het lang verwachte kind concreet in beeld. Indien de kandidaat-adoptieouders het voorgestelde kind aanvaarden, wordt dit meegedeeld aan het Child Adoption Center in Thailand.
 • Zodra de aanvaarding is toegekomen in Thailand start de verzameling van de documenten om het kind officieel in het gezin te plaatsen.
 • De kandidaat-adoptieouders moeten aanwezig zijn op de zitting van het Child Adoption Board, zij kiezen zelf een voor hen haalbare datum uit de lijst.
 • Kandidaat-adoptanten worden door een contactpersoon van Fiac ter plaatse opgevangen en begeleid.
 • Kandidaat-adoptieouders dienen rekening te houden met een verblijf van minimum 14 dagen ter plaatse.
 • De procedure tot adoptie gebeurt in België, het betreft een GEWONE adoptie. Het kind komt met een visum met het oog op adoptie naar België.
 • Het is belangrijk dat de juridische adoptieprocedure ingezet wordt vooraleer het kind 6 maanden in België is.
 • Nadat aan de follow-up vereisten in het herkomstland is voldaan en de adoptie-uitspraak ontvangen hebt, kan de adoptieprocedure naar Belgisch recht worden gestart.

 

Kosten van de adoptieprocedure


Kosten die betaald worden in België: ca. € 5700 - 6700
(werkingskosten, dossierkosten, nazorg, ...)

Kosten die betaald worden aan Thailand: ca. € 1.375 
(kinddocumenten, projectbijdrage, ...)
In geval van reisbegeleiding: ca. € 675
Bijkomend zijn de reis- en verblijfskosten te rekenen.