Adoptietraject

Er is momenteel een aanmedlingslijst door het grote aantal aanmeldingen van kandidaat-adoptiefamilies met interesse voor Zuid-Afrika.

 

Kindprofielen

Jonge kinderen met extra opvoedingsondersteuning, kinderen tot +- 6 jaar, siblings mogelijk.

Kinderen vanuit Zuid-Afrika betreft:

 • vondelingen en verlaten kinderen
 • kinderen afgestaan door biologische ouder(s)/verwanten
 • special need kinderen
 • siblings

 

Voorwaarden voor kandidaat-adoptanten

Leeftijd adoptieouders 

Beide kandidaat-adoptanten bij voorkeur boven 25 jaar.

Huwelijk

Gehuwd zijn is geen voorwaarde (verschillend of hetzelfde geslacht).

Samenwonenden Samenwonenden (verschillend of hetzelfde geslacht) kunnen adopteren.
Alleenstaande vrouwen  Alleenstaanden kunnen adopteren.
Aantal kinderen in het gezin 

Geen beperkingen

Afreis

Zelf reizen, 5 weken ter plaatse.

Werkpraktijken 2 jaar leeftijdsverschil tussen het jongste kind in het gezin en het adoptiekind.

Wachttijd

Met wachttijd wordt bedoeld: de tijd tussen het verzenden van het aanvraagdossier naar het herkomstland en een kindvoorstel.

De wachttijd voor Zuid-Afrika is sterk afhankelijk van het vooropgestelde kindprofiel. De wachttijd is momenteel moeilijk in te schatten.

 

Procedure

FIAC werkt in Zuid-Afrika met ENGO.

Een adoptiebemiddeling vanuit het herkomstland Zuid-Afrika verloopt in de regel als volgt:

 • Kandidaat-adoptieouders stellen zich voor op een zeer persoonlijke manier door een boek of album samen te stellen met foto's en beschrijvingen in het Engels, m.a.w. zij stellen een profiel op. Deze ‘profiles’ dienen als basis voor de matching.. De kandidaat-adoptieouders verzamelen de nodige documenten voor het aanmaken van een aanvraagdossier en onder begeleiding van de dossierbeheerder wordt alles klaargemaakt om verstuurd te worden naar Zuid-Afrika.
 • Wanneer een kind in aanmerking komt voor buitenlandse adoptie, d.w.z. dat er geen ouders in Zuid-Afrika gevonden zijn, zal ENGO/AFM Welfare Council de gerechtelijke stappen starten voor het afstaan met het oog op adoptie. 
 • In Zuid-Afrika hebben geboorteouders inspraak bij de matching indien zij dit wensen.
 • FIAC ontvangt een kindstudie vanuit Zuid-Afrika en bereidt een matching voor. Een kindstudie bevat informatie over de sociale context van het te plaatsen kind, een medisch verslag en een foto.
 • Volgens de richtlijnen van de Vlaamse Centrale Autoriteit, Kind en Gezin, wordt de formele goedkeuring van de toewijzing afgewacht vooraleer de kandidaat-adoptieouders op de hoogte worden gebracht van de toewijzing.
 • De nazorgmedewerker stelt de kindstudie voor aan de kandidaat-adoptanten, dit is een belangrijk moment in het adoptieproces. Voor ’t eerst komt het lang verwachte kind concreet in beeld. Indien de kandidaat-adoptieouders het voorgestelde kind aanvaarden, wordt dit meegedeeld aan de contactpersoon in Zuid-Afrika.
 • Bij aanvaarding wordt ENGO op de hoogte gebracht.
 • Bijna altijd worden kandidaat-adoptanten binnen een zeer korte periode (2 à 3 weken) na toewijzing in Zuid-Afrika verwacht.
 • Het administratieve proces start: de kandidaat-adoptieouders verzamelen de nodige documenten.
 • De opening van het erkenningdossier bij FCA wordt door Fiac aangevraagd. De erkenningaanvraag zelf wordt in Zuid-Afrika gedaan samen met de kandidaat-adoptanten.
 • Kandidaat-adoptieouders worden voorbereid op hun vertrek tijdens het toewijzingsgesprek.
 • De kandidaat-adoptanten houden rekening met een verblijfsduur van 21 dagen, de adoptieprocedure wordt afgehandeld in Zuid-Afrika.
 • Een adoptie uitgesproken in Zuid-Afrika wordt in België erkend als een VOLLE adoptie.

 

Kosten van de adoptieprocedure

Kosten die betaald worden in België: € 4.880
(werkingskosten, dossierkosten, nazorg, ...)

Kosten die betaald worden aan Zuid-Afrika: ca. € 4.000
(wettelijke vertegenwoordiging, kinddocumenten, begeleiding tijdens het verblijf ter plaatse, juridisch proces van de adoptie, ...)
In geval van siblings + 40%
Bijkomend zijn de reis- en verblijfskosten te rekenen.