Roots

Roots  en achtergrondinformatie

FIAC v.z.w. tracht zoveel mogelijk achtergrondinformatie te verkrijgen omtrent de te adopteren kinderen.  We zijn ons zeer sterk bewust van het belang hiervan en trachten dit ook over te brengen aan de landen van herkomst.

De achtergrondgeschiedenis bevat essentiële informatie voor het kind zelf.  Die informatie behoort het kind wezenlijk toe.

Verscheidene onderzoeken stellen een verband vast tussen de kennis van de achtergrondgeschiedenis van het kind en de mate van succesvolle aanpassing.  De meest opvallende en belangrijke vaststelling is echter deze, dat de wijze waarop adoptieouders omgaan met de beschikbare informatie van het allergrootste belang is, en dat dit belangrijker is dan de hoeveelheid informatie.  Indien de adoptieouders een open houding aannemen, en op een positieve en respectvolle wijze over de biologische ouders en over het land van herkomst spreken, zal dit een positief effect hebben op het (zelf)vertrouwen van het kind.

Als de adoptieouders helemaal geen informatie hebben over de levensgeschiedenis van het kind, kunnen zij er enkel zoveel mogelijk in algemene, positieve bewoordingen over praten.  Tijdens het verblijf in het land van herkomst kunnen zij trachten zoveel mogelijk informatie te verzamelen.  

Ze kunnen foto's nemen van het tehuis en van de verzorgsters, met hen praten over het verblijf van hun kindje daar, foto's maken van de omgeving en de bevolking, een dagboek bijhouden of een foto-album, de kleertjes bijhouden die het kind droeg, eventueel een knuffel, enz…

Door de noodzakelijke aandacht te besteden aan dit aspect, trachten we zo de latere zoektochten zo goed mogelijk voor te bereiden. Wanneer geadopteerden ons contacteren met vragen over hun achtergrondgeschiedenis, trachten we hen zoveel mogelijk informatie te geven en hen te ondersteunen bij hun zoektocht.  We contacteren onze vertegenwoordigster ter plaatse indien nodig.

We voorzien begeleiding, in de mate van het mogelijke, bij de voorbereiding van individuele rootsreizen.

Road to Roots

FIAC werkt reeds geruime tijd aan de verdere uitbouw van haar rootswerking. Steeds vaker vinden jong-volwassen geadopteerden (en/of hun adoptieouders) de weg naar de adoptiedienst met vragen rond hun adoptie, afkomst, achtergrond, roots … In sommige gevallen leidt dit tot een rootsreis naar het geboorteland van de geadopteerde oftewel een ‘Homeland Visit’.

Via het ‘Road to Roots’ project probeert FIAC hen bij te staan in hun persoonlijke zoektocht naar roots.

Dankzij de financiële steun van Steunpunt Nazorg Adoptie kon de bestaande rootswerking uitgebreid worden, ondermeer met de oprichting van een telefonisch meldpunt (014/49.00.13) waar men terecht kan met vragen rond roots, een babbel of een luisterend oor.

Wat is ‘Road to Roots’?

Begeleiding, omkadering en registratie van rootsvragen van jongeren en jong-volwassenen die geadopteerd werden via interlandelijke adoptie.

Wat doen we?

Concreet wil Fiac via het 'Road to Roots' project bereikbaar zijn voor jong-volwassen geadopteerden (en hun adoptieouders) met rootsvragen, hen emotioneel bijstaan tijdens dit zoekproces.

FIAC wil tegemoetkomen aan de toenemende vraag van jong-volwassen geadopteerden naar steun in hun zoektocht. Het zoeken naar roots is voor deze jongeren vaak een emotioneel gebeuren dus een goede begeleiding blijkt noodzakelijk.

Via dit meldpunt en de registratie van binnenkomende vragen, tracht men tevens meer zicht te krijgen op wat er leeft rond roots, welke noden of tekorten er zijn.

Fiac wil dit engagement opnemen ten aanzien van alle betrokken partijen, zijnde de geadopteerde jongeren, hun adoptieouders, de afstandsouders en de adoptiesector in eigen land en in de herkomstlanden conform de visie van de adoptiedienst aangaande roots.

Waar kan je terecht?

Met vragen rond roots kan je dus bellen naar de ‘Road to Roots’-lijn op het nummer 014/49.00.13, elke maandag van 9.30 uur tot 12.30 uur of je stuurt alvast een e-mail naar info@roadtoroots.be