Adoptietraject

Januari 2022: er is onmiddellijke opstart mogelijk 

 

Kindprofielen

Adoptie uit Chili betreft oudere kinderen (vanaf 7 jaar). 

Kinderen die werden afgestaan vanuit sociaal-economische armoede, verlaten kinderen of kinderen die bij wijze van een beschermingsmaatregel onttrokken zijn uit het ouderlijk gezag.

De sterkte van dit kanaal is de goede opvang en begeleiding van de kinderen in het herkomstland ter plaatse. Meestal hebben de kinderen deelgenomen aan een re-integratieproject en/of een therapeutisch programma met hun oorsprongsfamilie. Van overheidswege worden zowel de biologische verwanten als de kinderen zelf geobserveerd en onderzoekt men grondig de opvoedingsmogelijkheden. Bij twijfel over de garanties tot een veilig opgroeien, kunnen de kinderen via begeleidingsprogramma’s geplaatst worden via adoptie. Vaak zijn de kinderen al een paar jaar uit de oorsprongsfamilie weg en is het contact met deze familie al erg verwaterd op het moment dat de adoptabiliteit officieel wordt uitgesproken. De informatie over de te plaatsen kinderen die kandidaat-adoptiegezinnen krijgen is zeer uitgebreid. 

 

Voorwaarden voor kandidaat-adoptanten

Leeftijd adoptieouders meer dan 21 jaar en minder dan 60 jaar (afwijkingen hierop moeten rechtelijk zijn beslist – maar de afwijking mag niet meer dan 5 jaar op deze norm bedragen). Er dient een minimum leeftijdsverschil van 20 jaar te zijn tussen adoptant en adoptiekind.
Huwelijk 2 jaar gehuwd zijn is een voorwaarde. Indien een echtpaar via medische attesten bewijst onvruchtbaar te zijn, kan er afgeweken worden op de regel dat adoptanten 2 jaar dienen gehuwd te zijn.
Samenwonenden Gehuwd zijn is een voorwaarde.
Alleenstaanden  
Aantal kinderen in het gezin Niet van belang
Afreis verblijf van 12 weken ter plaatse

 

Wachttijd 

Met wachttijd wordt bedoeld: de tijd tussen het verzenden van het aanvraagdossier naar het herkomstland en een kindvoorstel.

De wachttijd voor Chili is sterk afhankelijk van het vooropgestelde kindprofiel.

 

Procedure

FIAC werkt in Chili samen met de centrale autoriteit inzake adoptie SENAME (Servicio Nacional de Menores de Chile). Zij zijn onderdeel van het Internationaal departement voor Adoptie.

De adoptiebemiddeling voor Chili verloopt als volgt:

• Kandidaat-adoptieouders verzamelen de nodige documenten voor het aanmaken van een aanvraagdossier en onder begeleiding van de dossierbeheerder van Fiac wordt alles vertaald, gelegaliseerd en klaargemaakt om verstuurd te worden naar Chili.
• Wanneer de kandidatuur van de kandidaat-adoptieouders wordt goedgekeurd, worden deze opgenomen in een lijst met kandidaat-adoptieouders. Deze wordt beheerd door SENAME. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kandidaat-adoptieouders die permanent verblijven in Chili en anderen.
• SENAME zoekt naar een geschikte familie voor adopteerbare kinderen. Hiervoor gaat men eerst op zoek in de regio waar het kind heeft verbleven. Daarna buiten de regio, in heel het land. Indien er geen Chileense kandidaten worden gevonden, zet men het kind op de lijst voor interlandelijke adoptie.
• SENAME is bevoegd om een kind te matchen aan kandidaat-adoptieouders.
• SENAME maakt een kindvoorstel op en bezorgt dit aan FIAC. Het kinddossier bevat de medische geschiedenis van het kind, de achtergrond van het kind, schoolresultaten, foto’s en het vonnis waarin het kind adoptabel werd verklaard.
• FIAC vraagt goedkeuring van de matching aan het VCA.
• Na goedkeuring door het VCA wordt het kind voorgesteld aan de kandidaat-adoptieouders. Dit is een belangrijk moment in het adoptieproces. Voor ’t eerst komt het lang verwachte kind concreet in beeld.
• Voor sommige, moeilijkere te plaatsen kindprofielen wordt er door SENAME een prospectie gedaan.
• Nadat de kandidaten een voorgesteld kind geaccepteerd hebben, wordt de afreis gecoördineerd door de wettelijke vertegenwoordiger van FIAC vzw. Deze spreekt daarbij af met de coördinator van SENAME.
• De kandidaten moeten 12 weken ter plaatse blijven in het kader van de juridische adoptieprocedure.

 

Kosten van de adoptieprocedure

Kosten die betaald worden in België: ca. € 7.600
(werkingskosten, dossierkosten, nazorg, ...)

Kosten die betaald worden aan Chili: ca. 2.750 USD - 3.150 USD
(kinddocumenten, begeleiding tijdens het verblijf ter plaatse, ...)
Bijkomend zijn de reis- en verblijfskosten te rekenen.