Adoptietraject

Januari 2022: er is onmiddellijke opstart mogelijk

 

Kindprofielen

Kinderen die worden geplaatst vanuit de Filippijnen zijn gemiddeld 3 tot 8 jaar oud. 

Regelmatig zoekt men plaatsingsmogelijkheden voor siblings vanaf 6 - 8 jaar (siblings zijn bloedverwante kinderen in de zin van broers/zussen) of special need kinderen.

Filippijnse kinderen die volgens het DSWD (Department of Social Welfare and Development) in aanmerking komen voor adoptie en vrijgegeven zijn voor Interlandelijke adoptie, die ofwel verlaten zijn of vrijwillig afgestaan door hun geboorteouders of familie.

 

Voorwaarden voor kandidaat-adoptanten

Leeftijd adoptieouders 
 • Beiden tenminste 27 jaar op het moment van de aanvraag (tenzij de adoptant de natuurlijke ouder is van het kind of de echtgenoot van deze ouder)
 • Minstens 16 jaar en max. 45 jaar ouder dan adoptiekind
 • Voor kinderen van 0-2 j, max 43 jaar op het moment van matching
 • Kandidaat-adoptanten waarvan één persoon 50 jaar of ouder is op moment van indienen aanvraagdossier, komen enkel in aanmerking voor kinderen geplaatst via 'Special Home Finding'. Meer informatie hierover kan steeds telefonisch worden opgevraagd. 
Huwelijk Huwelijk is een voorwaarde (enkel heterokoppels).
Kandidaat-adoptieouders zijn minimum 3 j gehuwd of minimaal één jaar gehuwd en aantoonbaar langer samenwonend. Gehuwden dienen samen de keuze voor adoptie te maken.
Samenwonenden Komen niet in aanmerking
 
Alleenstaande vrouwen  Alleenstaande kandidaatadoptanten kunnen enkel in aanmerking komen voor de adoptie van oudere kinderen (9 jaar en ouder).
 
Aantal kinderen in het gezin  Kinderloze echtparen krijgen in het algemeen prioriteit boven kandidaat-adoptanten met kinderen, de noden van het adoptiekind staan hier centraal. ICAB stelt geen limiet voor wat betreft het aantal kinderen in het gezin. KA met meerdere kinderen worden met zorg beoordeeld naar hun motivatie om te adopteren, hun beroepsbezigheden, hun financiële toestand en huisvesting wordt bevraagd, hoe zij zorg dragen voor elk van hun kinderen en onder meer ook hoe zij van plan zijn om te zullen zorgen voor nog een kind in hun gezin.
Afreis

De Filippijnse autoriteiten vragen dat KA min 5 dagen in het herkomstland verblijven voor de aanpassing van het kind en de familie, in de praktijk is het een verblijf van 7 à 10 dagen ter plaatse.

Bijzondere voorwaarden

Gelovig zijn (is geen wettelijke voorwaarde).

Kandidaat-adoptieouders moeten deel uitmaken van een kerkgemeenschap en een referentiebrief kunnen voorleggen van een priester/dominee die hen tenminste 5 jaar kent.

Bijkomende voorwaarden
 • Overzicht medische en psychologische problemen die niet langer worden aanvaard door ICAB, klik hier.
 • Verplichte verzorgings- en hechtingsperiode: Kandidaten die een biologisch kind kregen of een kind adopteerden, ongeacht de leeftijd van het kind, moeten een verzorgings- en hechtingsperiode van 2 jaar in acht nemen alvorens een Filippijns kind in hun gezin te kunnen opnemen.
 • Kandidaat-adoptieouders kunnen het geslacht van het adoptiekind niet bepalen.
 • Kandidaat-adoptieouders hebben minimaal een middelbare schooldiploma.
 • Kandidaat-adoptieoouders hebben een minimaal jaarinkomen van US $ 40,000 (geldt ook voor alleenstaande KA).

Wachttijd

Met wachttijd wordt bedoeld: de tijd tussen het verzenden van het aanvraagdossier naar het herkomstland en een kindvoorstel.

De wachttijd voor Filippijnen bedraagt 3,5 à 4 jaar. 

 

Procedure

ICAB is de Filippijnse nationale gouvernementele instelling, gemandateerd inzake internationale adoptieprocedures. ICAB maakt deel uit van het DSWD (Department of Social Welfare and Development, het Ministerie van Sociaal Welzijn). Doelgroep voor hun werking: kinderen die juridisch-administratief kunnen geplaatst worden via adoptie en de in aanmerking komende families die zich kandidaat stellen voor plaatsing via adoptie.

Fiac werkt in de Filippijnen met Parenting Foundation als bemiddelaar. Parenting Foundation is onze locale partner en behoort tot de groep van de ‘Caring Agencies’ (vrij vertaald: organisaties of diensten voor kinderzorg).
De overheidsdienst inzake adoptie is ICAB.  (Intercountry Adoption Board). ICAB is de Filippijnse nationale gouvernementele instelling, gemandateerd inzake internationale adoptieprocedures. ICAB maakt deel uit van het DSWD (Department of Social Welfare and Development, het Ministerie van Sociaal Welzijn).
 

Een adoptiebemiddeling vanuit het herkomstland Filippijnen verloopt in de regel als volgt:

 • Kandidaat-adoptieouders verzamelen de nodige documenten voor het aanmaken van een aanvraagdossier en onder begeleiding van de dossierbeheerder wordt alles klaargemaakt om verstuurd te worden naar Parenting Foundation in de Filippijnen.
 • Parenting Foundation dient het dossier in bij ICAB, de bevoegde autoriteit.
 • ICAB bestudeert het dossier en na aanvaarding komen de kandidaat-adoptieouders op de officiële wachtlijst terecht.
 • Een voorstel van matching van een kind met de toekomstige adoptieouders gebeurt door maatschappelijke assistenten, die de kinderen goed kennen.
 • ICAB bevestigt de toewijzing en stuurt het kinddossier naar de Fiac.
 • FIAC ontvangt de kindstudie. Een kindstudie bevat informatie over de sociale context van het te plaatsen kind, een medisch verslag en een foto.
 • Volgens de richtlijnen van de Vlaamse Centrale Autoriteit, Kind en Gezin, wordt de formele goedkeuring van de toewijzing afgewacht vooraleer de kandidaat-adoptieouders op de hoogte worden gebracht van de toewijzing.
 • De nazorgmedewerker stelt de kindstudie voor aan de kandidaat-adoptanten, dit is een belangrijk moment in het adoptieproces. Voor 't eerst komt het lang verwachte kind concreet in beeld. Indien de kandidaat-adoptieouders het voorgestelde kind aanvaarden, wordt dit meegedeeld aan zowel Parenting Foundation als ICAB in de Filippijnen.
 • Zodra de aanvaarding is toegekomen in de Filippijnen start de verzameling van de documenten om het kind officieel in het gezin te plaatsen.
 • De procedure tussen toewijzing en effectieve afreis kan 4 tot 5 maanden bedragen.  Pas wanneer alle documenten klaar zijn, geeft  Parenting Foundation de ‘go ahead’ om af te reizen.
 • Kort na het bericht van Parenting Foundation dat de adoptanten kunnen afreizen, kan men ook effectief vertrekken. Kandidaat-adoptanten worden door Parenting Foundation ter plaatse opgevangen en begeleid.
 • Kandidaat-adoptieouders dienen rekening te houden met een verblijf van minimum 10 tot 14 dagen ter plaatse.
 • De procedure tot VOLLE adoptie gebeurt in België. Het kind komt met een visum met het oog op adoptie naar België.
 • Het is belangrijk dat de juridische adoptieprocedure ingezet wordt vooraleer het kind 6 maanden in België is.
 • De jeugdrechtbank kan in principe de adoptie niet uitspreken vooraleer er vanuit de Filippijnse overheid (ICAB) een ‘Affidavit to Adoption’ werd verzonden. Dit document wordt pas opgestuurd als ICAB 3 follow up rapporten heeft geëvalueerd. De Affidavit is de toestemming om in België de procedure verder te kunnen afhandelen.

 

Kosten van de adoptieprocedure

Kosten die betaald worden in België: ca. € 6.450 - € 7.450
(werkingskosten, dossierkosten, nazorg, ...)

Kosten die betaald worden aan de Filippijnen: 7.950 USD
(wettelijke vertegenwoordiging, begeleiding tijdens het verlijf ter plaatse, projectbijdrage, ...)
Bijkomend zijn de reis- en verblijfskosten te rekenen.